สำนักงานมีรายละเอียดบริการดังต่อไปนี้

 

บริการด้านบัญชี

 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกที่ต้องจัดให้มี “ผู้ทำบัญชี” ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กิจการละ 1 คน เพื่อรับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการ
 • ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การควบคุมภายใน และการจัดเก็บเอกสารแก่กิจการ 
 • วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี
 • บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีบัญชีที่ได้มาตรฐาน
 • ทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดรายซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท 
 • จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.51)
 • จัดทำงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นงวดของไตรมาสที่ 3
 • จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินจั
 • ดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้พนักงาน หัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน (ภงด.1)
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3)
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.53)
 • จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30, ภพ.36)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย
 • ให้คำปรึกษาด้านบัญชี, ภาษีอากร และประกันสังคมที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
 • บริการนำส่งแบบและภาษีต่อกรมสรรพากร และกระทรวงพาณิชย์
 • จัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) ต่อกรมสรรพากร
 • คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) ต่อกรมสรรพากร
 • จัดทำแบบ สบช.3 และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) และยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์
 • จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภงด.1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร

งานด้านประกันสังคม

 • ให้คำปรึกษาด้านการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 • ยื่นแบบเข้า-ออกของพนักงาน
 • จัดทำและยื่นแบบการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน
 • เคลียร์ปัญหากับสำนักงานประกันสังคมให้กับลูกค้า เช่น การส่งเงินสมทบขาด-เกิน

 

จัดตั้งบริษัท จดทะเบียนนิติบุคคล

 • การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลใหม่
 • การจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลทุกประเภท เช่น กรรมการเข้า-ออก แก้ไขผู้ถือหุ้น ย้ายเข้า-ออก แก้ไขอำนาจกรรมการ 
 • การจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล
 • การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การจดขึ้นทะเบียนนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคม 
 • การยื่นเข้าออก ย้าย เปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคลกับกรมสรรพากร หรือสำนักงานประกันสังคม 

 

090052
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
11
179
1016
87064
6433
6696
90052

Your IP: 34.239.158.223
2024-05-23 11:49

แผนที่

 

 
 
Go to top